İnsanların e?itim ve ö?retim gördü?ü okullarda mekanın temizli?ini sa?lamak oldukça önemlidir. ??rencilerin e?itim hayatlarını sürdürece?i bu mekanlarda hijyenik ko?ullar sa?lanarak hem hastalıklara kar?ı önlem alınmı? olur hem de ö?rencilerin daha huzurlu bir ortamda çalı?maları sa?lanır. Firmamız, okul temizli?i konusunda profesyonel hizmet sunmaktayız. Hem personelimiz hem de kullandı?ımız temizlik malzemeleri ile ilk okullarda, liselerde, dershanelerde ve üniversitelerde okul temizli?i hizmeti vermekteyiz. Temizli?i en yüksek seviyede olması gereken bu mekanlarda yapılacak olan temizlikte özenle yapılmalıdır. Okul temizli?i çalı?malarında temizlik personelinin bilgisi ve tecrübesinin yanı sıra organizasyon ve planlı çalı?ma okulun her zaman temiz kalması için en önemli unsurlardandır.

Okullarda hijyenik ortamın sa?lanması için e? zamanlı olarak temizliklerin belirli aralıklarla yapılması gerekmektedir. Bilindi?i gibi okul koridorları bir çok ö?rencinin sürekli kullandı?ı alanlardır. Bu alanlarda ö?renciler dı?arıda dola?tıkları ayakkabıları ile gezmekte ve bir çok madde bu alana dökülebilmektedir. Okul temizli?i yapılırken koridorlara azami özen gösterilmelidir. Toz, çamur ve çe?itli bakterilerin bu alanda bulunması kaçınılmazdır. Okul temizli?i yapılırken koridorlar düzenli sık aralıklarla temizlenmelidir ki olu?abilecek kirlilik durumu ortadan kaldırılsın.

Okul temizli?i çalı?malarında koridorlarda en iyi temizlik ürünleri kullanılmalıdır. Zemin kaliteli temizlik ürünleri ile temizlenmeli ve ortamı havalandırarak temiz oksijenin içeri nüfus etmesi sa?lanmalıdır. Böylelikle ö?renciler sürekli kullandıkları koridorlarda temiz bir ortamla kar?ıla?ırlar. Okul temizli?i yapılırken sınıflar da düzenli olarak temizlenmelidir. Sınıfların temizli?i yapılırken zemin, duvar, sınıf tahtası, ö?retmen masası, ö?renci sıraları ve camlar itina ile temizlenmelidir. Sınıflarda e?er çe?itli amaçlar için dolaplar bulunuyorsa düzenli olarak dolaplar bo?altılmalı ve en ince ayrıntısına kadar temizlenmelidir. Okul temizli?i yapılırken sınıflarda ö?rencilerin derse ba?lamadan temizli?i yapılması ö?rencilerin ö?renim akı?larını etkilememek için önemlidir. Sınıflarda yapılan bu çalı?ma ile olu?abilecek mikrop ve bakteriler tamamen ortadan kaldırılır ve sa?lıklı bir e?itim ortamı sa?lanır.

Okul temizli?i ayrıca ö?retmen doları, spor salonları, yatakhaneler, bilgisayar odaları, toplantı odaları gibi mekanlarda da yapılarak okulun iç kısmının tamamen temiz kalması sa?lanır. Temizli?in en iyi bir ?ekilde yapılması gereken mekanlardan biri de tuvaletlerdir.
Yüzlerce ö?rencinin aynı tuvaleti kullanması hijyenin de en üst seviyede olmasını gerektirir. Okul temizli?i yapılırken tuvaletlerde anti bakteriyel ürünler kullanılarak olu?abilecek kirlili?in önüne geçilir. Tuvaletler düzenli olarak temizlenmesi ö?rencilerin sa?lı?ının kötü etkilenmemesi için önemlidir. Ayrıca ö?rencilerin yararlanabilece?i sıvı sabunlar, ka?ıt havluları ve tuvalet ka?ıtları kontrol edilerek ki?isel temizli?inde do?ru bir ?ekilde yapılması sa?lanmaktadır. Okul temizli?i ayrıca okulun dı? mekanı içinde yapılmaktadır. Okul bahçesi, oturma alanları, servis alanları gerekli yöntemlerle temizlenerek dı? mekanında temizli?i sa?lanmı? olur. Okul temizli?i için okulun dı? cephe temizli?i, cam temizli?i gibi çalı?malarda yapılarak okulun her alanının temiz kalması sa?lanır.
 

Bize Yazınız

Her Türlü İstek ve ?ikayetlerinizi Bize İletiniz*

Referanslar